Jing Wang, PhD

Assistant Professor, Department of Neurology

Jing Wang

Contact Info

wang3444@umn.edu

Office Address:
Lions Research Building, Rm 409
2001 6th ST SE, Minneapolis, MN 55455

Assistant Professor, Department of Neurology


PhD, Biomedical Engineering, Zhejiang University, China, 2011

BS, Southeast University, China, 2006

Postdoc, Urology, University of Minnesota, 2012

Postdoc, Neurology, University of Minnesota, 2016

Summary